Politika privatnosti

Prikupljanje podataka

Dalamber doo prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti, a na osnovu izričitog pristanka lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Dalamber doo podatke o ličnosti prikuplja od lica sa kojima je zaključilo ugovor o kupoprodaji.

Podaci koji se prikupljaju i obrađuju su:

   • Ime i prezime kupca,
   • Adresa kupca,
   • Kontakt podaci (br. telefona, mejl i sl.),
   • Podaci o zaposlenju kupca,
   • JMBG kupca.

Podaci o zaposlenju kupca i JMBG kupca se dostavljaju isključivo u slučaju zaključenja ugovora sa otplatom na rate.

Dalamber doo nema nameru da prikuplja i obrađuje podatke o licima mlađim od 16 godina.

Sve informacije i pritužbe na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, kao i u vezi ažuriranja već prikupljenih podataka možete dobiti/podneti:

   • na mejl info@dalamber.rs,
   • na adresu 21000 Novi Sad, ul. Blagoja Parovića br. 1/35,
   • pozivom na br. 060/4618-087

 

Obrada prikupljenih podataka

Dalamber doo prikupljene podatke obrađuje isključivo u svrhu kompletne poslovne evidencije o kupcima i za potrebe podaje i odobravanja popusta kroz klub lojalnosti; radi pravilnog rasknjižavanja prilikom otplate kupoprodajne cene; kontakt sa kupcima radi ponude novih proizvoda; kontakt radi regulisanja dospelih neizmirenih obaveza.

Prikupljene podatke Dalamber doo ne čini dostupnim trećim licima i čuvaju se kao poslovna tajna.

Prikupljene podatke Dalamber doo će učiniti dostupnim na zahtev/nalog organa Javne vlasti u skladu sa pozitivnim propisima (nadležnim poreskim, policijskim, sudskim i drugim državnim organima).

 

Obaveštavanje o prikupljenim podacima

Svaki kupac ima pravo da od Dalamber doo zatraži informaciju o njegovim podacima sa kojima raspolaže Dalamber doo, i da od Dalamber doo dobije sve informacije u tom povodu, transparentno i istinito u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva, te da traži ispravku netačno unetih ili promenjenih podataka, kao i podnese prigovor i pritužbu Dalamber doo na način prikupljanja, čuvanja i obrade prikupljenih podataka, kao i da po isteku obročne otplate zatraži trajno brisanje podataka, bilo delimično ili u celini.

 

Brisanje prikupljenih podataka

Svaki kupac ima pravo da podnese zahtev za brisanje njegovih podataka o ličnosti koje je prikupio i obrađivao Dalamber doo.

Zahtev za brisanje podataka kupac podnosi Rukovodiocu imenovanom od strane Dalamber doo, po kojem zahtevu je isti dužan postupiti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema zahteva.

Zahtev se podnosi u slobodnoj formi, i mora da sadrži sve prikupljene podatke u cilju identifikovanja tražioca brisanja, kao i naznačenje podataka čije se brisanje traži (da li se traži trajno brisanje samo pojedinih ili svih prikupljenih podataka).

Zahtev za brisanje se podnosi:

   • na mejl info@dalamber.rs,
   • na adresu 21000 Novi Sad, ul. Blagoja Parovića br. 1/35,
   • pozivom na br. 060/4618-087

 

Odbijanje brisanja prikupljenih podataka

Brisanje podataka o ličnosti neće biti sprovedeno po zahtevu ukoliko tražilac brisanja nije isplatio kupoprodajnu cenu iz zaključenog ugovora, jer u tom slučaju i dalje postoji razlog zbog kojeg su podaci prikupljeni (čl. 30. st. 2. tač. 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Službeni glasnik br. 87/2018), u kom slučaju kupac po isplati kupoprodajne cene ponovo može podneti zahtev za brisanje.

Direktor Dalamber doo posebnom odlukom imenuje lice koje će biti Rukovalac prikupljenim podacima o ličnosti. Rukovalac prikupljenih podataka o ličnosti može biti isključivo zaposleno lice Dalamber doo.

Dalamber doo prikuplja ne prikuplja informacije o drugim licima i od drugih lica u svrhu obrade tih podataka.

 

Posebno korišćenje prikupljenih podataka

Prikupljene podatke Dalamber doo  koristi i za marketinške aktivnosti, i to u vidu slanja obaveštenja o postojećim akcijskim ponudama i novim izdanjima.

Kupac u svako doba može odbiti prijem svih marketinških obaveštenja i zatražiti odjavu za sva buduća obaveštenja. Odjava se vrši slanjem zahteva za prestanak obaveštavanja:

   • na mejl info@dalamber.rs,
   • na adresu 21000 Novi Sad, ul. Blagoja Parovića br. 1/35,
   • pozivom na br. 060/4618-087

Rok za odjavu je 15 radnih dana, u kojem roku je moguće da će kupac primati obaveštenja do konačne odjave.

 

Sigurnost prikupljenih podataka

Internet stranica www.dalamber.rs, www.mocmaste.rs, koristi tkz. SSL enkripciju za podatke koji se prikupljaju putem iste, a li ne može da garantuje sigurnost bilo kojeg podatka prosleđenog putem elektronske pošte, što kupac čini na sopstvenu odgovornost.

 

 

Kolačići (Cookies)

Kolačić je mala datoteka koja se čuva na korisnikovom računaru u trenutku kad pristupi određenim internet stranicama koja omogućava personalizaciju same stranice. Korišćenjem sajta www.dalamber.rs, www.mocmaste.rs, Dalamber doo može da sačuva određene informacije na računar korisnika.

Kolačići se nalaze u memoriji vašeg pretraživača.

Dalamber doo koristi privremene kolačiće /Sesion cookies/ koji se uklanjaju sa računara nakon zatvaranja internet pretraživača i stalne kolačiće /Persistent cookies/ koji ostaju na računaru nakon zatvaranja internet pretraživača.

Neki od tih kolačića se koriste i u svrhu analitike, a neki u svrhu reklamiranja. Prilikom posete sajtu, biće prikazano obaveštenje o svim kolačićima koji se koriste i koje podatke koriste i u koje svrhe. Svi kolačići su svrstani u neke od sledećih kategorija: neophodni (za unapređenje rada – neophodni), reklama, statistika i ostali.

Sem neophodnih kolačića, sve druge kolačiće možete isključiti i neometano koristiti sajt.